برای مشاهده آیین نامه دانشجویی لینگ ذیل را کلیک بفرمایید:

 

آساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 

برای مشاهده آیین نامه دانشجویی لینگ ذیل را کلیک بفرمایید:

 

آساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 

              شیوه نامه انتخابات  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل‌ها