شرح وظایف دانشجویی

 

 ******************************************************

شرح وظایف ، شرایط عضویت و اهداف کمیته توسعه آموزش دانشجویی دانشگاه

کمیته توسعه آموزش پزشکی مرکز مظالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختاری دانشجویی جهت ارتقای جایگاه دانشجویان در نظام تصمیم سازی آموزشی و پژوهشی دانشگاه می­باشد. این کمیته با کمک و مشورت دانشجویان دانشگاه و جمع­آوری، پی­گیری و اجراسازی نظرات آموزشی و پژوهشی آن­ها نقش مشورتی برای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه خواهد داشت. هدف اصلی کمیته ی آموزش پزشکی دانشگاه، تقویت نقش و اثر گذاری دانشجویان در نظارت و توسعه آموزش پزشکی می­باشد.

اهداف کلی:

-   توانمند سازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی، مهارت های رهبری و حمایت طلبی .

  -تاکید و تقویت نقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعال در  برنامه ریزی آموزشی .

-بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارت دانشجویی در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح ملی و بین المللی .

-جلب  مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های نوآورانه آموزشی و پژوهشی در آموزش .

-ایفای نقش به عنوان رابط بین سطوح مختلف نظام آموزشی و دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی

ساختار کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اهداف و شرح وظایف کارگروه ها

مسئول کمیته: ریاست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر جمال شمس

اعضای کمیته:  شامل دبیر، نائب دبیر و 9 نفر عضو فعال دانشجویی از کمیته های مراکز توسعه (EDO) دانشکده ها یا دانشجویان فعال دانشگاه به تشخیص رییس محترم کمیته

کارگروه ها

مسئولیت هر یک از کارگروه ها به اعضای کمیته دانشجویی واگذار شده و ایشان در راستای پیشبرد اهداف و شرح وظایف محوله برنامه ریزی و اقدام کرده و پیشرفت اقدامات را به رییس کمیته گزارش می­کنند.

1.      کارگروه آموزشی

اهداف و شرح وظایف:

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اعم از نیازسنجی، برنامه ریزی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

نیازسنجی آموزشی دانشجویان (کمیته و دانشگاه)

کمک به طراحی سیستم نظرسنجی کمیته دانشجویی و طراحی، اجرا و بازخورد ارزیابی قوانین آموزشی، اعضای هیئت علمی، دوره های آموزشی و آموزش مجازی

برگزاری کارگاه و راه اندازی دوره آموزش پزشکی جهت توانمندسازی دانشجویان (کمیته و دانشگاه)

ارائه خدمات مشاوره آموزشی به دانشجویان

2.      کارگروه پژوهشی و توسعه

شناسایی به  روزهای عرصه آموزشی اعم از متدهای یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی درسی، طرح درس ها، آموزش آنلاین و ارزشیابی

پیشبرد طرح مطالعات بهشتی

نیازسنجی پژوهش در آموزش و ارائه اولویت های پژوهشی در سطح دانشگاه

 کمک به آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با پژوهش های جدید آموزشی

تلاش برای طراحی  پژوهش ها با توجه به اولویت های پژوهشی

توانمندسازی دانشجویان در زمینه روش های تحقیق و نگارش طرح و مقاله

تالیف و ترجمه کتاب و کتابچه های آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

3.      کارگروه اجرایی

تعیین مسئول روابط عمومی کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

ارتباط با رسانه های درون و برون دانشگاهی

راه اندازی مجله کمیته توسعه آموزش پزشکی

پی گیری و توسعه صفحات و گروه های مجازی کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

.ارائه برنامه زمانی جلسات ماهانه کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

ارائه برنامه زمانی جلسات با کمیته های دانشجویی مراکز توسعه آموزش دانشکده ها

مستندسازی فعالیت های کمیته ی توسعه آموزش دانشگاه

شرایط عضویت :

کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که حداقل یک ترم تحصیلی از مدت تحصیل ایشان باقی مانده است می توانند در کارگروه های فوق الذکر فعالیت کنند. در مورد مقطع و رشته ایشان محدودیتی وجود ندارد. اولویت با دانشجویان برتر آموزشی و دانشجویان فعال در دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها می باشد.


 

فایل‌ها