شرح وظایف واحد مرکز مطالعات و توسعه:

 

 واحد "پروپوزال های نوآورانه"

 • نظارت و تسهیل روند ثبت پروپوزال نوآورانه؛
 • مدیریت فرایند داوری پروپوزالهای نوآورانه؛
 • تشکیل جلسات کمیته بررسی پروپوزال های نوآورانه؛
 • اعلام ر ای کمیته بررسی پروپوزالهای نوآورانه به صاحبان پروپوزال؛
 • معرفی پروپوزال تائیدشده به مراجع مربوطه نظیرمرکزملی تحقیقات ر هبردی آموزش پزشکی (نصر(؛ 
 • بررسی وگزارش پیشرفت طرح توسط ناظران.

*****************************************************

 

شرح وظایف واحد مرکز مطالعات و توسعه:

 

 واحد "پروپوزال های نوآورانه"

 • نظارت و تسهیل روند ثبت پروپوزال نوآورانه؛
 • مدیریت فرایند داوری پروپوزالهای نوآورانه؛
 • تشکیل جلسات کمیته بررسی پروپوزال های نوآورانه؛
 • اعلام ر ای کمیته بررسی پروپوزالهای نوآورانه به صاحبان پروپوزال؛
 • معرفی پروپوزال تائیدشده به مراجع مربوطه نظیرمرکزملی تحقیقات ر هبردی آموزش پزشکی (نصر(؛ 
 • بررسی وگزارش پیشرفت طرح توسط ناظران.

*****************************************************

 

فایل‌ها