مسئول واحد :دکتر شیوا نظری

مرتبه علمی : دانشیار آنکولوژی اطفال

کارشناس : خانم آذر مژنونی

تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش پزشکی