کمیته دانشجویی EDC متشکل از دبیر و سه عضو ثابت از سوی مدیریت EDC و نمایندگان دانشکده ها که از سوی مدیران EDO  دانشکده ها طبق آیین نامه دانشجویی انتخاب و به EDC  معرفی شده اند .

 

 

اعضای کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

دکترفراز سیگارودی

دبیر کمیته

Ph.D علوم سلولی

حامد قرانی

عضو کمیتهEDC 

دکترای عمومی /پزشکی

فاطمه آقا جانی

عضو کمیتهEDC 

دکترای عمومی /دندانپزشکی

علی اسکویی

عضو کمیتهEDC

دکترای تخصصی روان پزشکی / پزشکی

حاجی فیروز آبادی

نماینده دانشکده پرستاری و مامایی

Ph.D 

محمد طاهر بهرامی

نماینده دانشکده پزشکی

دکترا /فارماکولوژی

خانم مرادپور

نماینده دانشکده بهداشت و ایمنی

دکترای تخصصی

علی شهریاری

نماینده دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

Ph.D مدیریت و آموزش پزشکی

حسین ابراهیمی

نماینده دانشکده معاونت بین الملل

دکترای عمومی / پزشکی

کنعانی

نماینده دانشکده داروسازی

دکترای عمومی / داروسازی

گمال خادمی

نماینده دانشکده طب سنتی

   طب سنتیPh.D

کتایون پورولی

نماینده دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

مهدی فرهودی

نماینده دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

دکترای علوم تغذیه

فراز سیگارودی

نماینده دانشکده فناوریهای نوین

دکترای تخصصی / علوم سلولی کاربردی

محمد رضا شیرازی

نماینده دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد / علوم آزمایشگاهی

زینب احمد پور

نماینده دانشکده توانبخشی

دکترا

مهدی رضایی

نماینده دانشکده توانبخشی

دکترا

 

 

فایل‌ها