جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > شرح وظايف > شرح وظایف مرکز  

  شرح وظایف  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی :

 

 

 

بنام خدا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

                                           معاونت آموزشی                                             

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 

 

آئين نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

مقدمه

مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و اهداف خود انجام مي دهند. به موجب اين آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي(EDC) و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها (EDO) با توجه به سياست ها و اولويت ها  بشرح زير تبيين مي گردد .

 ماده 1- تعاريف

منظور از مركز مطالعات در اين آئين نامه؛مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيEducation Development Center,EDC))و دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشكده ها (Office,EDO Education Development)است .

ماده 2-وظايف و فعاليت هاي اصلي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

1-    مشاركت در تصميم سازي سياست هاي آموزشي نهادهاي سياست گذار دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه،  شوراي دانشگاه ، هيات رئيسه ، هيات امناء و هيات مميزه دانشگاه .

2-    ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه.

3-    عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

4-      ارائه گزارش فعاليت ها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5-    همكاري با EDCدانشگاه هاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز.

6-   طراحي و مديريت برنامه هاي نوآورانه آموزشي در زمينه  روش تدريس ، ارزشيابي ، مشاوره  و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7-    پايش ،  ارزشيابي ، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در حوزه علوم پزشكي در سطح ملي و بين المللي.

8-    نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي .

9-      توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشگاه.

10-  توانمند سازي ، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها)(EDOو و احدهاي توسعه آموزش بيمارستانها در اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه.

11-  توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه ،دانشكده ، بيمارستان ها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت آموزشي.

12-برنامه ريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاههاي علوم پزشكي

13- طراحي ، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي ، استاد و دانشجو.

14-  طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه.

15-   ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها  و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها. 

16- تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژه هاي تصويب شده.

17-  ايجاد و فعال كردن كميته هاي مشورتي دانشجويي، استعدادهاي درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1 : وظايف مندرج در ماده 2 در دانشگاه هايي كه داراي EDOفعال هستند ، با مشاركت آنان انجام خواهد شد.

تبصره 2 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها در زير مجموعه معاونت هاي آموزشي دانشگاهها در راستاي سياست هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايند.

تبصره 3 مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب مي گردد.

ماده 3- وظايف و فعاليت هاي اصلي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها

1-     اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-      ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.

3-    عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .

4-    همكاري با EDOساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان

5-    پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .

6-    ارائه گزارش عملكرد به EDCدانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .

7-    پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.

8-     توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي  براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.

9-      نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطهو ارائه گزارش به EDC.

10-   توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.

11-  نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.

12-اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و EDCبا حمايت EDC.

13-ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.

تبصره 1 :از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكده ها فعاليت مي نمايند.

تبصره 2:وظايف دفاتر توسعه دانشكده ها تا زمان كسب توانمندي هاي لازم ، توسط مراكز مطالعات  دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستان هاي آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكده هاي پزشكي انجام خواهد شد .

تبصره3 :مدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات، توسط رئيس دانشكده منصوب مي گردد.

اين آئين نامه با 3 ماده و 6 تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جايگزين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي خواهد بود.                    

 


 

  آئين نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

مقدمه

مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و اهداف خود انجام مي دهند. به موجب اين آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي(EDC) و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها (EDO) با توجه به سياست ها و اولويت ها  بشرح زير تبيين مي گردد .

 ماده 1- تعاريف

منظور از مركز مطالعات در اين آئين نامه؛مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيEducation Development Center,EDC))و دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشكده ها (Office,EDO Education Development)است .

ماده 2-وظايف و فعاليت هاي اصلي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.