جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > شرح وظايف > شرح وظایف واحدها  

 

شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات و توسعه:

 

 

واحد "دانش پژوهی"

 • تعیین اولویت های آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی؛
 • بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه؛
 • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه؛
 • مدیریت بخش درخواست های دانش پژوهی / دانش پژوهانه سامانه فعالیت های نوآورانه؛
 • ارایه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی در سطح دانشگاه به شرح راهنمای مربوطه و دیگر ضوابط ابلاغی شامل مدیریت فرایندهای آموزشی به منظور سرآمدی هرچه بیشتر دانشگاه در جشنواره دانشگاهی و کشوری آموزش پزشکی. 

*************************************************************

واحد "پروپوزال های نوآورانه"

 • نظارت و تسهیل روند ثبتپروپوزالنوآورانه؛
 • مدیریت فرایند داوریپروپوزالهاینوآورانه؛
 • تشکیل جلسات کمیتهبررسیپروپوزال هاینوآورانه؛
 • اعلامرایکمیتهبررسیپروپوزالهاینوآورانهبهصاحبانپروپوزال؛
 • معرفیپروپوزالتائیدشدهبهمراجعمربوطهنظیرمرکزملیتحقیقاتراهبردیآموزشپزشکی (نصر(؛ 
 • بررسیوگزارشپیشرفتطرحتوسطناظران.

*****************************************************

واحد "توانمندسازی اعضای هیات علمی"

 • نیازسنجی جامع آموزشی هیات علمی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت؛
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواست های برگزاری برنامه های توانمند سازی سطح دانشگاه؛
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی دانشگاه در هماهنگی با دانشکده ها؛
 • جلب مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در  فعالیت های توانمندسازی؛
 • سازماندهی و هدایت دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها در فعالیت های توانمندسازی؛
 • عملیاتی کردن طرح جامع توسعه اعضای هیات علمی هماهنگ با کمیته توانمندسازی هیات علمی؛
 • ارایه گزارش عملکرد واحد در مقاطع مورد نیاز.

*****************************************************

واحد "ارزشیابی دانشجو"

 • فعال کردن کمیته ارزشیابی دانشجوی مرکز با حضور مسولان کمیته‌های ارزشیابی دانشجویی دانشکده‌ها؛
 • مشاوره در اجرای پروژه های ارتقای ارزشیابی دانشجو در سطح دانشکده ها؛
 • بازخورد و مشاوره در مورد برنامه عملکرد سالانه دفاتر توسعه آموزش در حوزه ارزشیابی دانشجو؛
 • ارزیابی و بازخورد به گزارش عملکرد سالانه دفاتر توسعه در حوزه ارزشیابی دانشجو؛
 • مشاوره به دفاتر توسعه آموزش در اجرای برنامه توانمندسازی استادان در زمینه طراحی سوال و اجرای آزمون؛
 • ارزیابی کیفیت ارزیابی دانشجو در دانشکده‌ها بر اساس نقشه ارزیابی دانشجوی دانشکده؛
 • معرفی عملکردهای برتر در ارزشیابی در سطح دانشگاه؛
 • رصد فناوری‌های مناسب، تسهیل و ارتقای آزمون (نظیر نرم افزارهای بانک سوال، یا اجرای الکترونیک آزمون).

*****************************************************

واحد " آموزش مجازی"

 • توانمندسازی مطلوب مدرسان آموزش مجازی؛
 • ترغیب آموزش مجازی تیمی؛
 • ارزشیابی متناسب اساتید و آموزش مجازی؛
 • نظارت ویژه بر ارزشیابی فراگیران و سهم مناسب ارزشیابی تکوینی و نیز فعالیت‌های یادگیری دانشجویان با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی آزمون‌ساز.
 • ضمنا به طور ویژه به ماموریت داده می شود نسبت به اجرای این موارد اقدام موثر معمول گردد
 • طراحی و تدوین روش های مختلف آموزش مجازی و محتوای آموزشی برای گروه های مختلف؛
 • ارایه و نگارش روش های مختلف آزمون های مجازی بر اساس اهداف آموزشی و دقت آزمون.

******************************************************

کمیته "ارزشیابی هیات علمی"

 • تعیین روشهايارزشيابي با تاکید بر هدف ارتقای عملکرد مستمر و دقت و صحت ابزارهای ارزیابی؛
 • تدوينفر‌م‌ها وچارچوب جمعآورياطلاعات؛
 • رصد فناوری و پیشنهاد استفاده از فناوری‌هایی که تا حد ممکن گردآوری و فرآوری داده‌های مرتبط را کم هزینه تر و به روز و دردسترس‌تر نماید؛
 • قضاوتارزشيدرموردكميتوكيفيتعملكردآموزشياعضايهياتعلمي؛
 • ارایه بازخوردوپيشنهادبرايشركتآناندردورههايتوانمندسازي.

******************************************************

کمیته "پژوهش در آموزش"

 • اعلان و پیگیری فراخوان های مربوط به پژوهش در آموزش؛
 • ارزیابی پروپوزال های دریافتی از منظر روش شناختی و اخلاقی؛
 • کمک و مشاوره علمی در جهت بهبود و پذیرش طرح های پیشنهادی؛
 • معرفی پروپوزال تائید شده به مراجع مربوطه؛
 • پیگیری داوری طرح ها در مراکز اعطا کننده پژوهانه بویژه مرکز نصر؛ 
 • بررسی وگزارش پیشرفت طرح ها؛
 • پیگیری منابع اعطای پژوهانه.

******************************************************

کمیته "دانشجویی توسعه آموزش"

 • توانمند سازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی، مهارت های رهبری وحمایت طلبی .
 • تاکید و تقویت نقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعال در  برنامه ریزی آموزشی.
 • بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارت دانشجویی در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی درسطوح ملی و بین المللی.
 • جلب مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های نوآورانه آموزشی و پژوهشی در آموزش.
 • ایفای نقش به عنوان رابط بین سطوح مختلف نظام آموزشی و دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی.

******************************************************

واحد "برنامه ریزی درسی"

 • نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف؛
 • نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف؛
 • پیشنهاد برنامه های ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه به واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی؛
 • همکاری و مشاوره با دفاتر توسعه دانشگاه در جهت ارتقای  برنامه ریزی درسی؛
 • بررسی برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارایه به شورای آموزشی دانشگاه و ارایه گزارش کارشناسی؛
 • بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا؛
 • بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها؛
 • همکاری و مشاوره در تدوين برنامه آموزشي و ضوابط دوره تكميلي تخصصي و فوق تخصصي؛
 • همکاری و مشاوره با گروه‌های آموزشی به ویژه گروههای بالینی در تدوین چارچوب توانمندی‌های رشته، EPAو گام های توسعه‌ای؛
 • همکاری و مشاوره در تبدیل برنامه های درسی موجود به برنامه های جامعه نگر؛
 • مشاوره به مرکز آموزش مداوم در مورد چارچوب مناسب تدوین دوره ها.

******************************************************

 واحد "آموزش پاسخگو"

پاسخگویی اجتماعی و تحقق آن در آموزش مفهوم بسیار گسترده ای است و عملا کلیه عملیات دانشگاه را شامل خواهد شد؛ لیکن به جهت محدودیت قلمرو و تعریف حداقل دامنه فعالیت ها کارگروه مربوطه در نظر دارد تا اقداماتی را در جهت:

 • شناسایی و اولویت بندی نیازهای سلامت جامعه؛
 • جهت دهی کل فرایندهای عملکردی حوزه آموزش در راستای پاسخ به نیازهای سلامت جامعه؛
 • تربیت نیروی انسانی پاسخگو، با تمرکز بر سلامت جامعه؛
 • تعریف نقش تولیتی در رابطه با نظام پژوهش و ارایه خدمت،

در حیطه های 12 گانه عملیات مدیریت آموزش شامل گسترش دانشگاهی در حوزه سلامت؛ گسترش رشته مقاطع در حوزه سلامت؛ گسترش منابع انسانی حوزه سلامت؛ گسترش نیروی هیات علمی در حوزه آموزش سلامت؛ توسعه زیرساختی دانشگاه ها؛ تامین و تخصیص مالی؛ توسعه کیفیت آموزش؛ توسعه آموزش مداوم؛ توسعه کیفی اعضای هیات علمی؛ پژوهش در آموزش؛ برنامه ریزی درسی و ارزشیابی موسسه ای، در چهارچوب ماموریت های محوله تعریف کرده و پیگیری نماید.

******************************************************

  واحد ارزشیابی "موسسه و برنامه"

 • نیازسنجی برای ارزیابی و اعتباربخشی موسسه ها و برنامه های آموزشی علوم پزشکی؛
 • جهت دهی برنامه ها و سیاست گذاری فعالیت های ارزیابی و اعتباربخشی برنامه ها و موسسات آموزشی؛
 • برنامه ریزی برای اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزشی؛
 • نظارت بر اجرای برنامه ارزیابی بر اساس اسناد بالادستی ارزیابی و اعتباربخشی برنامه ها و موسسات آموزشی؛
 • طراحی و اجرای فرایند ارزشیابی ارزشیابی (فرا ارزشیابی) برای تمام اقدامات ارزشیابی و اعتباربخشی.

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.