×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بسمه تعالی

کیفیت دغدغه اصلی مدیریت آموزش محسوب می شود. اما جالب آن که تمرکز ارزیابی ها بویژه از منظر ملی به سمت برنامه ها، بیمارستان های آموزشی و دانشگاه ها است؛ و ارزیابی گروه های آموزشی که واحد اولیه ارزیابی بودند به فراموشی سپرده شده است. نظام دانشگاهی باید به طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبیت عوامل درونداد، فرآیند وبرونداد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی به جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

تدوین استانداردها

استانداردها منطبق بر الگوی نوین استانداردهای آموزشی مثلا استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، در دوسطح با عناوین پایه و تحولی دسته بندی شدند. تنظیم استانداردها از سال 1395 در معاونت آموزشی دانشگاه آغازشده و از آن برای تعیین و انتخاب گروه های آموزشی برتر در جشنواره های آموزشی دانشگاه استفاده می شد. در دوره جدید فعالیت مرکز مطالعات و توسعه بازنگری در آن ها به ویژه در استانداردهای پایه به عمل آمده و بر اساس مقتضیات اداره گروه های آموزشی و مبتنی بر اسناد بالادستی مربوط به حوزه آموزش انتخاب و عملیاتی شده اند. استانداردهای تحولی مبتنی بر اهداف وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه ها عمدتا به منظور دستیابی به اهداف بسته های تحول و نوآوری در آموزش تنظیم شده و تحقق اهداف آن را دنبال می نماید.

دستورالعمل اجرایی

دستورالعمل مربوطه با توجه به منابع موجود و تجارب اجراشده در سطح کشور و دانشگاه تنظیم و به دفعات در سطوح مختلف دانشگاه از جمله روسا و معاونان آموزشی دانشکده ها، مدیران دفاتر توسعه و مدیران گروه های آموزشی طرح شده و به بحث گذاشته شده است. برای انجام مطلوب ارزشیابی6 مرحله پیشنهاد شده، که عبارتند از: مرورقبل از بازدید، بازدید، تهیه گزارش، جلسه پس از بازدید، ارجاعات ارزشیابی و پیگیری.

اجرای خودارزیابی گروه ها

مرکز مطالعات و توسعه این طرح را ابزاری در اختیار مدیران گروه ها می داند تا به شکل چهارچوب مناسبی برای اداره گروه های آموزشی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. به گروه ها فرصت داده می شود تا به خودارزیابی اقدام نموده، نسبت به تحقق استانداردها و مستندکردن آنها مبادرت کنند. جای آن دارد که این فعالیت با هدایت مدیر گروه و مشارکت تمام اعضای هیات علمی گروه انجام گیرد، نحوه تحقق استانداردها در گروه به بحث گذاشته شده، مشارکت همه اعضا جلب گردد؛ به گونه ای که همگی استانداردها را شناخته و به آن وقوف داشته باشند و در برآوردن آنها گروه را یاری کنند. تقسیم کار بین اعضای گروه نیز قطعا مفید بوده و مشارکت بیشتر اعضا را در پی خواهد داشت. همچنین گروه ها می توانند موارد مدنظر خود برای تغییر و نوآوری را که در جهت تحقق استانداردهای ارتقای کیفیت گروه هستند، به صورت رعایت الزامات طرح های نوآورانه و بویژه لحاظ معیارهای گلاسیک، به عنوان طرح نوآورانه ثبت کرده و متعاقبا از امتیازات آن در صورت تبدیل به طرح دانش پژوهی استفاده کنند.

اجرای ارزیابی بیرونی گروه ها

بعد از ارزیابی درونی، گروه ها در دو مرحله مورد ارزیابی بیرونی قرار می گیرند. ارزیابی بیرونی درون دانشکده‌ای با نقش جدی دفاتر توسعه انجام می شود، انتظار می رود این دفاترنقش مهم خود در تبیین ضرورت، آموزش و مشاوره گروه ها را به خوبی ایفا نموده و از این طریق در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه تاثیرگذار باشند.

تحلیل نتایج

سرانجام نتایج در مرکز مطالعات و توسعه معاونت آموزشی جمع بندی شده و بر اساس ضرایب در نظر گرفته شده برای استانداردها، امتیاز نهایی ارزیابی مشخص شده و برای تصمیم گیری های نهایی در اختیار معاونت آموزشی دانشگاه قرار می‌گیرد.

 

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست