×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

          

مهمترین دستاوردها، فعالیت ها و افتخارات حاصل شده در قالب مختصر اهم اقدامات این دوره مرکز به شرح ذیل می باشد:

مدیریت اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه

این طرح در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش انجام گرفت و یکی از کارهای بزرگ حوزه معاونت آموزشی طی این سال ها محسوب می گردد، که آوازه دانشگاه را در بین دانشگاه های علوم پزشکی منتشر کرد. طی آن با بسیج بیش از 392 تن از اعضای هیات علمی، 171 نفر از فراگیران و 40 تن از کارشناسان آموزش، در قالب 11 کارگروه و 42 کمیته، 42 سند تدوین، 16 طرح پژوهشی و 27 دستورالعمل دانشگاهی تنظیم و ارایه گردید.

راه اندازی فعالیت های دانش پژوهانه و شناسایی عملکردهای دانش پژوهی برتر اعضای هیات علمی

استقرار کمیته بررسی پروپوزال های نوآورانه و تدوین شیوه نامه حمایتی مربوطه مورد تایید وزارت متبوع که جمعا 26 طرح پیشنهاد و داوری شده است که به 8 طرح نوآورانه آموزشی گرانت تعلق گرفته و منابع حمایتی اختصاص مرکز ملی نصر جذب شده است. کمیته دانش پژوهی هیات ممیزه دانشگاه استقرار یافته و فعالیت مستمر دارد، که در این دوره 54 طرح دانش پژوهی پیشنهاد شده است که تنها در سال جاری به 43 تن از شرکت کنندگان در طرح ها امتیاز دانش پژوهی اختصاص یافته است.

طراحی و اجرای طرح ارتقای کیفیت گروه های آموزشی

تدوین استانداردهای ارزیابی گروه بر اساس اسناد بالا دستی، اجرای دو دوره طرح در سطح 85 گروه آموزشی دانشگاه و در جریان بودن نوبت سوم آن. استقرار نتایج و تحلیل، ارتقای استانداردهای آموزشی در گروه ها و استفاده از نتایج در برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی و عملیات جشنواره آموزشی: شناسایی و تقدیر از عملکردهای برتر آموزشی  

هدایت داوری فرایندهای دانشگاهی و شناسایی گروه ها، کمیته ها و فرایندهای برتر دانشگاهی و جایگزینی تقدیر از فعالیت های گروهی به جای اقدامات فردی، اصلاح و بهبود فرایندهای برتر دانشگاهی به منظور شرکت در رقابت کشوری جشنواره شهید مطهری که جمعا منجر به یک رتبه اول، یک رتبه سوم و 3رتبه قابل تقدیر برای فرایندهای دانشگاه، در سطح کشور شده است.

پشتیبانی و هدایت فعالیت های پژوهش در آموزش

استقرار کمیته پژوهش در آموزش، که طی بررسی های متوالی آن داوری 59 طرح پژوهشی انجام پذیرفته و 33 طرح تاییدیه برای ارایه به مرکز ملی نصر دریافت کرده اند.

جدای از موارد فوق و فعالیت های معمول، این مرکز بر اساس رسالت ذاتی خود ارایه مشاوره و طرح های توسعه آموزش در سطح دانشگاه و کشور را همواره بر عهده داشته و دارد.

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست