×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از اولین مراکز توسعه در کشور می باشد که در سال 1368 تأسیس گردید که برای نیل به تعالی آموزشی در سطح دانشگاه ، کشور و منطقه در حوزه های زیر فعالیت می نماید.

  • بررسی و اصلاحات لازم در برنامه های آموزشی علوم پزشکی مانند برنامه آموزش پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و ...
  • توانمند سازی اعضای هیأت علمی برای تدریس و دانش پژوهی
  • ارتقاء توانمندسازی برای انجام پژوهش های آموزشی
  • ارتقاء شیوه های ارزشیابی و ارایه نظام بهینه ارزشیابی استادان
  • بومی سازی شیوه های نوین تدریس
  • تدارک نظام حمایتی و مشاوره در آموزش برای استادان
  • ارایه دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
  • راه اندازی و تقویت دفاتر توسعه آموزشی در دانشکده ها
  • مشاوره کمک به ارتقاء آموزش پزشکی کشور با ارایه مسئله یا توانمندسازی دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حوزه آموزش

آدرسی پستی مرکز : تهران - بزرگراه شهید چمران - اوین - جنب بیمارستان آیت اله طالقانی -

ساختمان ستاد شماره 1- طبقه هفتم - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کد پستی : 17443-19857

 

تلفن تماس :22439919-021

تلفن فکس : 22439918-021

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست