×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رسالت

با هدف ارائه خدمات آموزشی به صورت کارگاه وجلسات آموزشی در حیطه آموزش پزشکی در مرکز توسعه تشکیل می شود که در چارچوب مصوبات کمیته علمی وشورای آموزشی دانشگاه فعالیت می نماید.

وظایف

  1. پیشنهاد حداقل های آموزشی در هر دوره به شورای آموزش دانشگاه
  2. ارائه کارگاه های آموزشی توانمندسازی اساتید
  3. حمایت در برگزاری کارگاه های آموزش پزشکی در مراکز و دانشکده ها
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست