×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف واحد مرکز مطالعات و توسعه:

 

 ******************************************************

کمیته "پژوهش در آموزش"

  • اعلان و پیگیری فراخوان های مربوط به پژوهش در آموزش؛
  • ارزیابی پروپوزال های دریافتی از منظر روش شناختی و اخلاقی؛
  • کمک و مشاوره علمی در جهت بهبود و پذیرش طرح های پیشنهادی؛
  • معرفی پروپوزال تائید شده به مراجع مربوطه؛
  • پیگیری داوری طرح ها در مراکز اعطا کننده پژوهانه بویژه مرکز نصر؛ 
  • بررسی وگزارش پیشرفت طرح ها؛
  • پیگیری منابع اعطای پژوهانه.

******************************************************

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست