×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف کمیته ارزشیابی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه:

 

 واحد "ارزشیابی دانشجو"

 • فعال کردن کمیته ارزشیابی دانشجوی مرکز با حضور مسولان کمیته‌های ارزشیابی دانشجویی دانشکده‌ها؛
 • مشاوره در اجرای پروژه های ارتقای ارزشیابی دانشجو در سطح دانشکده ها؛
 • بازخورد و مشاوره در مورد برنامه عملکرد سالانه دفاتر توسعه آموزش در حوزه ارزشیابی دانشجو؛
 • ارزیابی و بازخورد به گزارش عملکرد سالانه دفاتر توسعه در حوزه ارزشیابی دانشجو؛
 • مشاوره به دفاتر توسعه آموزش در اجرای برنامه توانمندسازی استادان در زمینه طراحی سوال و اجرای آزمون؛
 • ارزیابی کیفیت ارزیابی دانشجو در دانشکده‌ها بر اساس نقشه ارزیابی دانشجوی دانشکده؛
 • معرفی عملکردهای برتر در ارزشیابی در سطح دانشگاه؛
 • رصد فناوری‌های مناسب، تسهیل و ارتقای آزمون (نظیر نرم افزارهای بانک سوال، یا اجرای الکترونیک آزمون).

*****************************************************

کمیته "دانشجویی توسعه آموزش"

 • توانمند سازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی، مهارت های رهبری وحمایت طلبی .
 • تاکید و تقویت نقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعال در  برنامه ریزی آموزشی.
 • بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارت دانشجویی در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی درسطوح ملی و بین المللی.
 • جلب مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های نوآورانه آموزشی و پژوهشی در آموزش.
 • ایفای نقش به عنوان رابط بین سطوح مختلف نظام آموزشی و دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی.

******************************************************

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست