×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه:

 

 واحد "برنامه ریزی درسی"

 • نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف؛
 • نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف؛
 • پیشنهاد برنامه های ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه به واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی؛
 • همکاری و مشاوره با دفاتر توسعه دانشگاه در جهت ارتقای  برنامه ریزی درسی؛
 • بررسی برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارایه به شورای آموزشی دانشگاه و ارایه گزارش کارشناسی؛
 • بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا؛
 • بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها؛
 • همکاری و مشاوره در تدوین برنامه آموزشی و ضوابط دوره تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی؛
 • همکاری و مشاوره با گروه‌های آموزشی به ویژه گروههای بالینی در تدوین چارچوب توانمندی‌های رشته، EPAو گام های توسعه‌ای؛
 • همکاری و مشاوره در تبدیل برنامه های درسی موجود به برنامه های جامعه نگر؛
 • مشاوره به مرکز آموزش مداوم در مورد چارچوب مناسب تدوین دوره ها.

******************************************************

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست