×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 مدیریت های  پیشین

1

دکتر سید محسن محمودی

مرتبه علمی : استاد

رشته تخصصی:ارتوپدی

گروه آموزشی:ارتوپدی

محل خدمت : بیمارستان نیکان

سال مدیریت:

2

دکتر داوود یادگاری نیا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک : d.yadegarynia@gmail.com

رشته تخصصی : عفونی

گروه آموزشی : عفونی

محل خدمت : مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

سال خدمت: 1381-1376
3

دکتر شهرام یزدانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک: shahram.yazdani@yahoo.com

رشته تخصصی : ارتوپدی

گروه آموزشی : ارتوپدی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

سال خدمت : 1390-1381

سال خدمت 1393-1394

4

دکتر سید عباس فروتن

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : فیزیولوژی

گروه آموزشی : فیزیولوژی

محل خدمت : دانشکد پزشکی

سال خدمت : 1392-1393

5

دکتر نادر ممتاز منش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک : momtazmanesh@gmail.com

رشته تخصصی : اطفال

گروه آموزشی : اطفال

محل خدمت : بیمارستان لقمان

سال خدمت :1390-1392
6

دکتر علیرضا رجایی

مرتبه علمی : استاد

رشته تخصصی : روماتولوژی

گروه آموزشی : مدیر گروه روماتولوژی

سال خدمت 1399-1396


متن استاتیک شماره 39 موجود نیست