×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسئول کمیته: خانم دکتر شیوا نظری

دانشیار گروه اطفال بیمارستان کودکان مفید

 

 

 

کارشناس : خانم آذر مژنونی

شرح وظایف خانم آذر مژنونی

 

 

 

آیین نامه /شیوه نامه بررسی پروپوزال های نوآورانه

حیطه های فعالیت نوآورانه

پروپوزال طرح نوآورانه

روند نمای ورود / ثبت نام به سامانه فعالیت های نوآورانه

سامانه های فعالیتهای نوآورانه آموزشی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست