×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لطفاً جهت مشاهده سایت EDO  دانشکده ها روی لینگ های مربوط کلیک بفرمایید.

EDOدانشکده پزشکی

مدیر دفتر توسعه :خانم دکتر پریسا سزاری 

 

 

EDOدانشکده دندانپزشکی         

 

مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر فهیمه عنبری

 

 

EDOدانشکده داروسازی 

 

مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر عطیه هاشمی

EDOدانشکده پرستاری و مامایی مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر راضیه غفوری
EDOدانشکده بهداشت و ایمنی مدیر دفتر توسعه :خانم دکتر غزل منظمی تهرانی
EDOدانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی 

مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر گلبن سهراب

EDOدانشکده طب سنتی   مدیر دفتر توسعه : آقای دکتر سجاد صادقی
EDOدانشکده پیراپزشکی   مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر فرشته کوشا
EDOدانشکده مجازی،مدیریت و آموزش علوم پزشکی

 

مدیر دفتر توسعه : آقای دکتر عباس دانش کهن

EDOدانشکده فناوریهای نوین مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر نیلوفر تقی پور
EDOدانشکده توانبخشی   مدیر دفتر توسعه : خانم دکتر فاطمه حیدری
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست