×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معرفی مسوول کمیته اخلاق در آموزش مرکز مطالعات و توسعه:

 

 جناب آقای دکتر سید علی انجو  مسوول کمیته اخلاق در آموزش
تخصص : دکترای تخصصی اخلاق در پزشکی
     

کارشناس معصومه عطایی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف خانم عطایی
کارشناس

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست