×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

جناب آقای دکتر جمال شمس

مدیر مرکز

سرکار خانم دکتر صدیقه سادات نعیمی مسئول کمیته ارزشیابی هیات علمی
جناب آقای دکتر امیر مازیار نیایی مسئول کمیته توانمند افزایی اعضای هیات علمی
سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان مسئول کمیته برنامه ریزی درسی
جناب اقای دکتر رسول قاسمی
مسئول کمیته ارزشیابی دانشجو  
سرکار خانم دکتر شیوا نظری

مسئول کمیته دانش پژوهی آموزشی

مسئول واحد دانش پژوهی

مستول واحد طرح های نوآورانه

جناب آقای سید علی انجو مسئول کمیته اخلاق در آموزش
سرکار خانم دکترشیوا ایلیایی مسئول کمیته دانشجویی
سرکار خانم دکتر زهره خوشگفتار مسئول کمیته مجازی
سرکار خانم دکتر مونا ملک زاده  مسئول واحد روش تدریس
جناب آقای دکتر امیر مازیار نیایی مسئول واحد پژوهش در آموزش
     

<! and="" between="" everything="" head="" move="" start="" style="" styles.="" tags="" the="" them="" to="">

<! end="" styles=""><!!>

<! end="" styles=""><!!>

<! end="" styles="">

 

<!!><!!>

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست