×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  

معرفی مسوول  واحدبرنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه:

 

 

سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان مسوول کمیته برنامه ریزی درسی
تخصص : دکترای تخصصی سلامت باروری مرتبه علمی : دانشیار گروه مامایی  
سابقه کار : 9 سال شماره تماس : 88202512  

کارشناس : معصومه عطایی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف

شماره تماس 22439919


 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست