×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

واحد ارتباط با دفاتر توسعه دانشکده ها

مسوول طرح : دکتر جمال شمس 

  تخصص: روانپزشک

رزومه دکتر جمال شمس 

وظایف واحد

توانمندسازی،  حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشکده ها (EDO)و واحدهای توسعه - آموزش بیمارستان ها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه ( بند 10 ماده 2 آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات -1395 )

این واحد هماهنگی برگزاری نشست های مرتب ماهانه با دفاترتوسعه دانشکده ها را برعهده دارد. تیم های مرکزبه دانشکده هامراجعه کرده و وضعیتت وسعه آموزش را مورد بررسی قرار می دهند. کار برجسته ای که در این دوره برای دفاتر توسعه انجام شد، توانمندسازی دفاترتوسعه دانشکده هابا تدارک امکان طی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای اعضای دفاتر بود. خوشبختانه شیوه نامه راه اندازی و اداره دفاتر توسعه دانشکده ها و مراکز با همکاری خود دفاتر تنظیم شده است. علاوه بر این برنامه توانمندسازی گروه های آموزشی به منظور اجرای آموزش مبتنی بر صلاحیت با همکاری دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی در حال اجرا است.

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه ارتقای سطح واحدهای  توسعه مراکز را در برنامه خود دارد و  سعی دارد با برگزاری اجرای نشست های آموزشی اجرایی مجازی با دفاتر ارتباط بیشتری با این دفاتر را تدارک نماید.

              

رزومه دکتر جمال شمس 

معرفی کارشناس  واحد

معرفی کارشناس کمیته  :  خانم معصومه عطایی

شماره تماس داخلی :2365

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست