×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری وبینار مجازی با موضوع مقدمه ای بر کیفیت در آموزش عالی به عنوان یگ گفتمان و تبدیل آن به گفتمان غالب مجازی با موضوع پاسخگویی اجتماعی
برگزاری وبینار مجازی با موضوع مقدمه ای بر کیفیت در آموزش عالی به عنوان یگ گفتمان و تبدیل آن به گفتمان غالب مجازی با موضوع پاسخگو

برگزاری وبینار مجازی با موضوع مقدمه ای بر کیفیت در آموزش عالی به عنوان یگ گفتمان و تبدیل آن به گفتمان غالب مجازی با موضوع پاسخگویی اجتماعی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست