×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

    

 

 

نام و نام خانوادگی سمت

 

جناب آقای دکتر جمال شمس

مدیر مرکز

شرح وظایف دکتر شمس

جناب آقای دکتر امیرمازیار نیایی

مسئول کمیته توانمند سازی

شرح وظایف دکتر نیایی
جناب آقای دکتر اکبر بلوردی مسئول کمیته اعتبار بخشی
سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان مسئول کمیته برنامه ریزی درسی
جناب آقای دکتر رسول قاسمی مسئول کمیته ارزشیابی دانشجو  
سرکار خانم دکتر شیوا نظری سئول کمیته دانش پژوهی آموزشی
سرکار خانم دکتر مونا ملک زاده مسئول کمیته روش تدریس
سرکار خانم دکترشیوا ایلیایی مسئول کمیته دانشجویی
سرکار خانم دکتر زهره خوشگفتار مسئول کمیته آموزش مجازی

 همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  :

سرکارخانم معصومه عطایی

مسوول هماهنگی کمیته های مرکز

مسوول کمیته دانشجویی

کارشناسIT و پورتال مرکز

کارشناس روابط عمومی

لینک شرح وظایف

سرکار خانم سمیه شیرخانی

کارشناس  اعتبار بخشی

کارشناس پایش برنامه عملیاتی

کارشناس ارزیابی بیرونی گروه های آموزشی

لینک شرح وظایف
سرکارخانم لیلا زرندی

منشی مرکز

لینک شرح وظایف

سرکارخانم آذر مژنونی

کارشناس دانش پژوهی

کارشناس طرح های نوآورانه

لینک شرح وظایف
 آقای دکتر حسین بنکچی 

کارشناس پژوهش در آموزش

 لینک شرح وظایف دکتر بنکچی
خانم سمیه سهرابی

کارشناس

لینک شرح وظایف

  کمیته دانشجویی EDC:

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

خانم دکتر شیوا ایلیایی مسئول کمیته دانشجویی عضو هیات علمی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین
دکتر احسانیان عضو کمیته EDC دانشجوی دکترای عمومی
علی حسین زاده اسکویی عضو کمیته EDC دکترای تخصصی روانپزشک بالینی
     
محسن ساعتی زاده نماینده دانشکده پرستاری و مامایی دانشجویکارشناس ارشد پرستاری اورژآنس
جناب آقای حامد قرآنی نماینده دانشکده پزشکی دانشجوی دکترا
سرکار خانم زهرا مرادپور نماینده دانشکده بهداشت و ایمنی دانشجوی دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ایی
جناب اقای علی شهریاری نماینده دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی دانشجوی مدیریت و آموزش پزشکی مقطع Ph.D
جناب آقای حسین ابراهیمی نماینده دانشکده معاونت بین الملل دانشجوی دکترای عمومی / پزشکی
جناب آقای علی رضا کنعانی نماینده دانشکده داروسازی دانشجوی دکترای عمومی / داروسازی
جناب اقای کمال خادمی نماینده دانشکده طب سنتی  دانشجوی  طب سنتی Ph.D
دکتر مرضیه شناور نماینده دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشجوی دکترای سیاست گزاری غذا و تغذیه
دکتر سیکارودی نماینده دانشکده فناوریهای نوین دانشجوی Ph.D مهندسی بافت
جناب آقای محمد رضا شیرازی نماینده دانشکده پیراپزشکی دانشجوی کارشناس ارشد / علوم آزمایشگاهی
دکتر رضایی ، خانم احمدپور نماینده دانشکده توانبخشی دانشجوی  فیزیوتراپی Ph.D
فاطمه حیدری پزشکی / مدیریت و آموزش پزشکی دانشجوی دکترای حرفه ای و کارشسناس ارشد آموزش پزشکی
علی ریحانیان پزشکی / مدیریت و آموزش پزشکی دانشجوی دکترای حرفه ای و کارشسناس ارشد آموزش پزشکی
     

 </1>

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست